Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen jako „VOP“)

Tyto VOP, vydané provozovatelem Zahradnictví Šťastný, spol. s r.o., IČ: 06477364, DIČ: CZ06477364, se sídlem Hřbitovní 572, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen „provozovatel“), stanoví podmínky pro užití elektronického květinářství Květiny Šťastný, umístěného na internetové adrese www.zahradnictvi-hk.cz  (dále jen „elektronický obchod“ a nebo „e-shop“), zákazníkem a rovněž upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu, v níž je na jedné straně provozovatel jakožto prodávající a na straně druhé zákazník jakožto kupující.

V e-shopu představuje provozovatel zboží:

  1. květiny volné i vázané do kytic a uspořádané do aranží, resp. do květinových ozdob a prvků květinové výzdoby (dále společně jen „květiny“) a
  2. ostatní zboží (dárkové předměty apod.), které si může zákazník prostřednictvím e-shopu objednat a koupit. K tomuto zboží nabízí provozovatel i doplňkové služby (dopravní apod.) o vlastní ceně, které jsou na základě objednávky zákazníka připojeny k objednávce zboží.

1.    Vymezení některých pojmů VOP

Zákazníkem je fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito VOP, dává souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně se zaregistruje na e-shopu anebo při objednávce tam učiněné uvede požadované údaje, a která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s provozovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Zákazníkem ve smyslu těchto VOP se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel. Právní vztahy provozovatele se zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Zákazník podáním každé své objednávky v e-shopu provozovatele potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky, a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy ve smyslu obecně závazných právních předpisů je umístění nabízeného zboží provozovatelem na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky provozovatelem. Toto přijetí provozovatel neprodleně potvrdí zákazníkovi informativním emailem na zadaný email. Pro vyloučení veškerých pochybností platí, že smlouva o koupi zboží mezi provozovatelem a zákazníkem je uzavřena až přijetím objednávky zákazníka provozovatelem. O tom provozovatel zákazníka informuje bez zbytečného odkladu od doručení objednávky. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.    Registrace zákazníka

Zákazníkovi je doporučeno před provedením prvního nákupu na e-shopu provozovatele provést registraci v tomto e-shopu. V případě, že zákazník registraci neprovede, musí vyplnit během objednávky provozovatelem označené povinné údaje ke zpracování objednávky; za jejich řádné a správné vyplnění odpovídá za všech okolností sám zákazník.

Při registraci zákazníka na e-shopu je zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje. Pokud dojde u zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně, nejpozději však při nejbližším nákupu prostřednictvím e-shopu provozovatele, a to přímo provedením změny ve webové aplikaci e-shopu. Během registrace je rovněž zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu provozovatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití e-shopu, je provozovatel oprávněn účet zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

Ke zrušení registrace zákazníka ze strany zákazníka je nezbytné, aby zákazník kontaktoval zákaznickou linku provozovatele.

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že zákazník porušuje tyto VOP či jiné obecně závazné právní předpisy. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

3.    Provozní doba kamenného obchodu provozovatele

Zákazník bere na vědomí, že provozovatel přijímá objednávky pouze v provozní době kamenného obchodu provozovatele, nacházejícího se na adrese  Náchodská 198, 503 01 Hradec Králové – Plotiště nad Labem, která je každý pracovní den od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Provozovatel nepřijímá objednávky ve dnech pracovního klidu a o státních svátcích, není-li na internetových stránkách e-shopu uvedeno jinak, případně nedohodnou-li si tak provozovatel se zákazníkem.

Pakliže zákazník objedná na e-shopu zboží v době mimo provozní dobu kamenného obchodu provozovatele, má se za to, že objednávka byla přijata provozovatelem k nejbližšímu okamžiku otevření kamenného obchodu provozovatele. Do této doby je také zákazník oprávněn svoji objednávku kdykoliv změnit a nebo zrušit písemným oznámením provozovateli, a to bezplatně, pakliže provozovateli toto oznámení o změně a nebo zrušení objednávky dojde nejpozději k nejbližšímu okamžiku otevření kamenného obchodu provozovatele. Pakliže zákazník provede objednávku v časovém předstihu větším než jeden pracovní den před požadovaným doručením květin, je oprávněn provést změnu a nebo zrušení objednávky způsobem podle předchozí věty nejpozději k okamžiku otevření kamenného obchodu provozovatele v den, ve kterém má být zboží doručeno.

Na ostatní formy zrušení objednávky zákazníka se uplatní příslušná ustanovení těchto VOP.

4.    Ceny

Všechny ceny na e-shopu jsou smluvní, aktuální a platné pro okamžik nákupu zákazníka. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí zákazník pro získání objednaného zboží zaplatit, to se však výslovně netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny (tzn. ceny zboží ve výprodeji, ve slevě apod.) zboží na e-shopu platí při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání zásob, v ostatních případech po dobu časově určenou.

5.    Objednávání zboží na e-shopu

Zákazník zadává svoji objednávku prostřednictvím internetové aplikace e-shopu. Změna objednávky, popřípadě její zrušení je možná prostřednictvím webové aplikace, případně prostřednictvím zákaznické linky uvedené na webových stránkách provozovatele.

Mimo e-shop je možno zboží v něm uvedené objednávat následujícími způsoby:

Provozovatel v takovém případě nepotvrzuje zákazníkovi přijetí objednávky elektronickou zprávou, nýbrž přímou odpovědí na objednávku zákazníka. Provozovatel doporučuje zákazníkovi provádět objednávky vždy přes elektronický obchod.

Zrušení, případně změna objednávky je provozovatelem akceptována pouze v těch případech, kdy je zákazníkem zadána nejpozději do 23:00 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém má být zboží doručeno.

6.    Dostupnost zboží a oprávnění provozovatele změnit květiny v objednané aranži

Dostupnost zboží prezentovaného na e-shopu provozovatele je vždy vázána na skladové zásoby a provozovatel dostupnost veškerého zboží negarantuje. Fotografie zboží na e-shopu (především květin v nabídce provozovatele) jsou z tohoto důvodu pouze orientační. Zákazník bere na vědomí, že provozovatelem dodávané květiny nemusejí vždy přesně odpovídat fotografii umístěné na e-shopu, konkrétně se mohou lišit v jednotlivostech co do vzhledu, barev květin i celkového barevného vyznění aranže a nebo druhů květin, v aranži použitých. Provozovatel se zavazuje pro případ, že z jakéhokoliv důvodu není schopen dodat zákazníkovi květiny přesně podle objednávky a je tudíž nucen zasáhnout do aranže květin, doručit zákazníkovi květiny, které svými vlastnostmi a cenou nejvíce odpovídají původní objednávce zákazníka.

Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu zákazníků, je provozovatel oprávněn předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním zákazníkem. Tímto ustanovením však není dotčeno právo provozovatele v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze provozovatele, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nemožnosti uspokojení nadlimitní objednávky ze strany zákazníka, případně o jejím omezení provozovatelem bude zákazník vždy předem vyrozuměn.

7.    Doručení a převzetí zboží

Zákazník si během své objednávky může zvolit jeden z následujících způsobů doručení objednávky a její přepravy:

Zákazník při objednávce zboží na e-shopu a volbě dopravy rozvozem zadává adresu místa doručení jím objednaného zboží, a dále i pokyn, zda má provozovatel před samotným doručením předem kontaktovat příjemce zboží či nikoliv.

Provozovatel usiluje o doručení zásilky prostřednictvím rozvozu v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem (např. v důsledku dopravní zácpy, dopravní nehody, působení přírodních živlů) nemohl provozovatel bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

V případě jakýchkoliv problémů s expedicí bude zákazník neprodleně telefonicky či e-mailem informován a bude mu nabídnuto adekvátní řešení.

8.    Platební možnosti

Objednávku může zákazník uhradit některým z následujících způsobů:

V hotovosti při převzetí objednávky v kamenném obchodě provozovatele

Online platební kartou

Provozovatel přijímá online platby kartami VISA, MasterCard a Diners, GooglePlay a Apple Pay 

Akceptace platebních karet probíhá on-line prostřednictvím 3D-Secure řešení kartových asociací MasterCard a Visa umožňujícího bezpečné platby platební kartou na internetu. Údaje ze své platební karty (číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a bezpečnostní kódy CVV2/CVC2) zadává zákazník prostřednictvím internetové aplikace přímo zpracovatelské bance, kterou je Česká spořitelna, a.s., provozovatel nemá žádný přístup k údajům o platební kartě zákazníka. Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje. O výsledku platební transakce je zákazník informován e-mailem.

Bankovním převodem

Zákazník může složit předem cenu objednávky v českých korunách na bankovní účet provozovatele:

Česká spořitelna, a.s., 500 371 8379 / 0800, VS: číslo objednávky

Pro mezinárodní bankovní platby:

IBAN: CZ58 0800 0000 00500 0371 8379, SWIFT-BIC: GIBACZPX, VS: číslo objednávky.

V případě zahraniční platby je zákazník povinen nastavit bankovní převod tak, aby veškeré transakční poplatky hradil odesílatel platby.

Provozovatel upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost za provedení platby převodem. Při provádění těchto plateb je na straně zákazníka nutné předpokládat, že budou trvat déle než dva pracovní dny, a je tudíž nutné zadávat je v dostatečném předstihu. Provozovatel může v případě, že obdrží od zákazníka potvrzení o uskutečnění platby (elektronický výpis z účtu), objednávku vyřídit.

Platba na fakturu

Platbu na fakturu umožňuje provozovatel pouze po osobní dohodě v případě velké objednávky, a zcela na základě vlastního uvážení.

9.    Odpovědnost provozovatele za vady plnění

Provozovatel odpovídá zákazníkovi za vady plnění kupní smlouvy, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Provozovatel v tomto smyslu zákazníkovi doporučuje, aby zboží, které je při převzetí jakkoliv poškozené, nepřevzal. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má zákazník právo uplatnit reklamaci vadného zboží v kamenném obchodě provozovatele na ulici Náchodská 198, Hradec Králové. 

Zákazník především bere na vědomí, že květiny jsou zboží podléhající rychlé zkáze, takže zákazník musí případnou reklamaci uplatnit nejpozději v den následující po převzetí zboží. Zákazník rovněž bere na vědomí, že vadou květin není jejich uvadání, opadávání, případně jiná vnímatelná změna jejich estetické kvality, je-li tato způsobena biologickými procesy (stárnutím, nemocemi apod.).

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je zákazník povinen sdělit provozovateli, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

Zákazník je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží nebo do místa určeného k dodání.

Provozovatel je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení zákazníkovi v této lhůtě sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění a to včetně vrácení peněz na účet Spotřebitele, pokud se s ním písemně nedohodnou na delší lhůtě. 

U ostatních druhů zboží prezentovaných provozovatelem v e-shopu se uplatní standardní zákonné záruční doby (obecně 24 měsíců; u potravinářského zboží 8 dní, není-li na zboží, jeho obalu nebo v přiloženém návodu uvedena lhůta k použití věci).

10.    Odstoupení od smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem na dálku

Zákazník má v případě objednávky zboží prostřednictvím e-shopu právo odstoupit od takto uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, to neplatí v případě objednávky jakéhokoliv zboží připraveného a upraveného na přání zákazníka, podléhajícího rychlé zkáze, zastarávání a opotřebení, tzn. především květin, jejich vazeb a aranží.

U ostatních druhů zboží prezentovaných provozovatelem v e-shopu platí, že rozhodne-li se spotřebitel využít práva k odstoupení, musí odstoupení od smlouvy doručit provozovateli nejpozději do čtrnáctého dne od převzetí zboží. Provozovatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

11.    Bezpečnost a ochrana informací předaných zákazníkem provozovateli

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí provozovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Provozovatel zásadně postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem provozovateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí provozovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Zákazník dává provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení emailem), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla provozovatele. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailu. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

Více informací o Podmínkách ochrany osobních údajů najdete zde.

12.    Ochrana práv duševního vlastnictví provozovatele k e-shopu a odpovědnost za řádný chod e-shopu

Vlastníkem a výhradním provozovatelem e-shopu je provozovatel, kterému v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, svědčí právo vykonávat majetková práva k veškerému obsahu uvedenému v e-shopu a jemu příbuzných stránkách na internetové doméně www.zahradnictvi-hk.cz. Provozovateli svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i databázím na internetových stránkách e-shopu.

Každý, kdo navštíví e-shop provozovatele, bez ohledu na to, zda využije nabídky provozovatele, je uživatelem těchto internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani práva ostatních uživatelů těchto stránek.

Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu e-shopu, nemůže však zákazníkovi garantovat jeho absolutní bezvadnost. Z uvedeného důvodu provozovatel neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědný za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití internetových stránek mohou objevit. Provozovatel nenese odpovědnost zejména za:

13.    Společná a závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu provozovatele, budou řešeny výhradně podle platného práva soudy České republiky.

Zákazník sám nese veškeré náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky zákazníka na e-shopu provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv provoz e-shopu omezit, pozastavit a nebo úplně zrušit.

Provozovatel je oprávněn kdykoli tyto VOP změnit a nebo vydat nové všeobecné obchodní podmínky, a to bez předchozího upozornění. Nové všeobecné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách e-shopu. Má se za to, že zákazník, který poptává zboží prostřednictvím e-shopu poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

Prodávající informuje kupujícího, že má právo podat stížnost dozorujícímu orgánu (ČOI) a že má právo obrátit se na dozorující orgán s žádostí ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to ve smyslu ust. § 20d zákona o ochraně spotřebitele, který stanoví, že

 „Spotřebitel má podle tohoto zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“) s výjimkou smluv uzavřených

a) v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče 38), včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,

b) v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy,

c) s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.“

Postup dozorujícího orgánu (ČOI) při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů stanoví ust. § 20n až 20y zákona na ochranu spotřebitele.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.4.2023.